• جهش 6 | شرکت نگارین صنعت آسیا
  • جهش 5 | شرکت دانش تجهیز فرزانه
  • جهش 5 | شرکت دانش تجهیز فرزانه
  • جهش 4 | شرکت دارو درمان سلفچگان
اینفوگرافیک | طراحی صنعتی | اینفوگرافیک طراحی صنعتی و بسته‌ بندی

اینفوگرافیک | طراحی صنعتی